KONKURS KO Z MATEMATYKI 2018/2019

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi i poszerzającymi treści podstawy programowej dla szkoły podstawowej.

 1. Cele szczegółowe konkursu :
 • wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów,
 • wyłanianie talentów, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej,
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy matematycznej,
 • rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
 • kształtowanie u uczniów logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej a także wytrwałości
  w wysiłku umysłowym, dociekliwości i wyciągania odpowiednich wniosków,
 • zachęcanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań, poszukiwania odpowiednich metod i form w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 1. Dopuszczone przyrządy i pomoce

Uczniowie na każdym z etapów konkursu powinni posiadać przybory do pisania i  rysowania: pióro lub długopis, ołówek – przeznaczony do wykonywania rysunków, gumkę do mazania oraz przybory geometryczne (ekierka, linijka, cyrkiel). Zabrania się  korzystania z kalkulatorów i urządzeń telekomunikacyjnych.

III. Rodzaj arkusza, typy zadań, uwagi

Na każdym z trzech etapów  konkursu arkusz zawierać będzie różne typy zadań.

Etap szkolny:  max.30 pkt.

Zadania zamknięte z jedną poprawną odpowiedzią, zadania typu prawda – fałsz oraz zadania z luką. Łącznie za wszystkie zadania będzie można zdobyć 30 punktów.

Etap rejonowy: max.40 pkt.

Zadania zamknięte z jedną poprawną odpowiedzią, zadania typu prawda – fałsz oraz zadania z luką. Łącznie za wszystkie te zadania będzie można zdobyć 20 punktów.

Zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi, łącznie także za 20 pkt., oceniane zgodnie z opracowanym schematem oceniania z pełnym poszanowaniem niestandardowych podejść do rozwiązania i zaprezentowanych uczniowskich pomysłów.

Etap wojewódzki:

Zadania zamknięte z jedną poprawną odpowiedzią 10 zadań, każde za 1 pkt. łącznie 10 punktów.

Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi, łącznie za 30 pkt., oceniane zgodnie z opracowanym schematem oceniania z pełnym poszanowaniem niestandardowych podejść do rozwiązania i zaprezentowanych uczniowskich pomysłów.

 1. Wymagania

Wymagania konkursowe będą obejmowały wszystkie treści matematyczne zawarte w podstawie programowej przedmiotu matematyka dla klas IV-VI oraz na poszczególnych etapach konkursu treści niżej wymienione.
Treści zawarte w podstawie programowej z matematyki str 13-20 KLIKNIJ

Etap szkolny

Treści – wymagania szczegółowe dla klas VII-VIII

Od I do X włącznie.

Etap szkolny nie będzie wykraczał poza treści zawarte w podstawie programowej, co więcej, nie będzie także obejmował treści, które nauczyciel może realizować w terminie późniejszym. W pracy z uczniami należy się zatem skupić na wnikliwym, głębokim zrealizowaniu treści obowiązkowych, tak by uczniowie przygotowujący się do konkursu radzili sobie z zadaniami o wyższym stopniu trudności niż te, które rozwiązujemy z całą klasą.

 Etap rejonowy

Treści – wymagania szczegółowe dla klas VII-VIII

Od I do XV włącznie, a ponadto wzory skróconego mnożenia na kwadrat sumy i różnicy oraz różnicę kwadratów. Uczniowie przygotowujący się do tego etapu powinni umieć nie tylko rozwiązywać zadania zamknięte, ale także czytelnie i precyzyjnie zapisywać rozwiązania zadań otwartych.

 Etap wojewódzki

Treści – wymagania szczegółowe dla klas VII-VIII

Od I do XVII włącznie (całość), a ponadto wzory skróconego mnożenia na kwadrat sumy i różnicy oraz różnicę kwadratów, twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa, bryły obrotowe. Na etapie wojewódzkim wśród zadań otwartych pojawią się zadania na dowodzenie. W takich zadaniach uczniowie powinni umieć zapisać swoje rozwiązania w postaci założenia, tezy i dowodu. Uczniowie mogą stosować różne techniki dowodzenia, nie tylko klasyczną dedukcję (np. rozumowania nie wprost lub dowody indukcyjne, podanie kontrprzykładu dla obalenia twierdzenia, stosowanie twierdzeń pomocniczych)

Zalecana literatura:

 1. Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki – „Matematyka na szóstkę. Zadania dla klas VI”, Wydawnictwo NOWIK Sp.j. – 2015
 2. Marianna Rosół – „Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej”. Zbiór zadań z konkursów w województwie kujawsko – pomorskim, Wydawnictwo Aksjomat Toruń –  2011 (lub wydanie z 2015r.)
 3. Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki – „Koło matematyczne w szkole podstawowej”, Wydawnictwo Aksjomat Toruń – 2008
 4. Wydawnictwo Aksjomat – Toruń – 2015 – Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY –BENIAMIN 1992 – 2015
 5. Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki – „Liga zadaniowa XX lat”, Wydawnictwo Aksjomat Toruń
 6. Piotr Jędrzejewicz, Agnieszka Żurek – „Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

60 total views, 1 views today